Jak předcházet šikaně z pozice učitele

Koordinátorem preventivních aktivit je ve škole školní metodik prevence. Hlavní díl práce ale stojí na vás - třídních učitelích. A to zejména na vašem zájmu a reálné podpoře třídního klimatu. Při práci se můžete opřít o řadu externích odborníků, neziskových organizací a jiných služeb, které nabízí preventivní aktivity nejen k tématu šikany.

Připusťte si možnost, že i na vaší škole může být šikana.

První fáze šikany je svým způsobem projevem přirozené skupinové dynamiky. Žáci během ní testují hranice chování a hledají svou pozici ve třídě.

Mluvte s žáky o vztazích.

Pomáhejte jim řešit konflikty. Z pozice moderátora se snažte žáky vést ke konstruktivní debatě a nalezení kompromisu. Učte je postupnými kroky samostatnosti.

Spolupracujte s rodiči.

Rodina a škola mají být spolupracující partneři. Nechte rodičům otevřené dveře do školy: vypsané on-line konzultační hodiny, přímý e-mailový či telefonický kontakt na konkrétní pedagogy.

Pozorujte, naslouchejte.

Sledujte, co se ve třídě děje nejen v hodinách, ale i o přestávkách. Všímejte si:

 • míry ironie,
 • neverbálních projevů žáků při výstupech spolužáků,
 • nesrozumitelných narážek na jednotlivé žáky,
 • osamocených žáků,
 • podezřelých situací - úrazů, ztrát či poškození majetku.

Podporujte pozitivní sociální klima.

Klima kolektivu podpoříte zdravým nastavením pravidel a přiměřeným upozorňováním na jejich překročení. Oceňujte sociálně žádoucí chování. 

Budujte si s žáky otevřenou atmosféru, kde se problémy řeší konstruktivně. Věnujte čas podpoře skupinové soudržnosti:

 • týmové aktivity,
 • školní výlet se společnou aktivitou,
 • třídnické hodiny,
 • vánoční besídka.

Vytipujte riziková místa na škole

Jde o prostory, kde se žáci mohou cítit ohroženi a mohou být dějištěm šikany. Proškolte i nepedagogický personál (kuchařky, školníka), čeho si mají všímat a jak postupovat, když se stanou svědky něčeho podezřelého.

 • toalety,
 • školní šatny,
 • jídelna,
 • cesta mezi školou a jídelnou,
 • okrajové školní třídy, kam nedochází dozor

Pracujte s potenciálními oběťmi šikany.

Obětí šikany se může stát kdokoli, přesto lze některé skupiny dětí vytipovat jako rizikovější. Za ohroženější se považují zejména děti, které vybočují z kolektivu:

 • nadáním,
 • handicapem,
 • vzhledem,
 • rodinným zázemím,
 • děti s nižším sebevědomím,
 • děti sociálně méně zdatné,
 • nově příchozí žáci.

Tlumte agresivní sklony možných agresorů.

Někteří žáci mají přirozeně agresivnější projev. Jsou výbušnější, mají tendence ostatní zesměšňovat a ponižovat. Dávejte jim na jejich nevhodné chování zpětnou vazbu. Popisným jazykem je bez ponižování upozorněte na jejich problematické chování.

Učte je, jak reagovat vhodnějším způsobem. Například: "Vidím, že tě Jakubova poznámka naštvala a chápu to. Příště se zkus ovládnout. Třeba napočítat do 10 a místo sprostých nadávek důrazně říct, že s tebou takhle jednat nemá."

Dejte možnost každému zažívat úspěch.

Agresoři šikany si zpravidla kompenzují svou bezmoc a pocit méněcennosti ponižováním a získáním převahy nad druhými. 

Pěstujte empatii mezi žáky.

Velká část agresorů neumí reálně domyslet důsledky svého jednání. Nedokážou odhadnout, jak moc svým chováním ubližují. Posilováním empatie nastavíte potenciálním agresorům zrcadlo jejich chování.

U svědků zvýšíte citlivost k nevhodným projevům a podpoříte vzájemnou solidaritu mezi žáky.

Dobré klima ve třídě je přínosem nejen pro žáky, ale i pro vás a vaši práci

Čas, který investujete do skupinové práce se třídou, se vám vrátí v podobě spolupracující atmosféry, efektivnější výuky i pozitivních vztahů se žáky a jejich rodiči.

InstagramFacebook